CST

CLS-22

CLS-22
No items found.
Buy now

ขาจับโพล (Bipod for Pole Scale)

ยี่ห้อ CST รุ่น CLS-22
รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. ขาจับมี 2 ขา ความสูง 1.2 ม. เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 2 ม.

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. ด้ามขาจับทั้ง 2 ขา สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทำงานอิสระสะดวกในการใช้งาน

5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

CLS-22

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ขาจับโพล (Bipod for Pole Scale)

ยี่ห้อ CST รุ่น CLS-22
รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. ขาจับมี 2 ขา ความสูง 1.2 ม. เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 2 ม.

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. ด้ามขาจับทั้ง 2 ขา สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทำงานอิสระสะดวกในการใช้งาน

5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.