แบบหล่อ ( Mold )
คอนกรีต (Concrete)
ซีเมนต์-มอร์ต้า (Cement-Morta)