CST

Specimen Cutting Machine

Specimen Cutting Machine
No items found.
Buy now

รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบต่างๆ เช่น แอสฟัลท์ คอนกรีตและหิน

1.เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานขนาด 50 , 75 , 100 , 150 มิลลิเมตร

2.เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดตัดไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

3.แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Specimen Cutting Machine

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบต่างๆ เช่น แอสฟัลท์ คอนกรีตและหิน

1.เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานขนาด 50 , 75 , 100 , 150 มิลลิเมตร

2.เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดตัดไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

3.แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.