SNDWAY

SW-1200A

SW-1200A
No items found.
Buy now

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)

ยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW-1200A

1. กล้องเล็ง

   1.1 ภาพที่มองเห็นต้องเป็นภาพหัวตั้งตรง

   1.2 กล้องส่องมีกำลังขยาย 8 เท่า

   1.3 ลักษณะคล้ายกล้องส่องทางไกลโดยทั่วไป

2. ระบบวัดระยะทาง

   2.1 ความถูกต้องในการวัดระยะทาง ±1.0 เมตร

   2.2 เลือกแสดงค่าระยะทางเป็น หน่วยเมตร

   2.3 วัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึมได้ไกลประมาณ 5-1,200 เมตร

   2.4 แสดงผลการวัดระยะเป็นตัวเลข ภายในกล้องส่อง

   2.5 แบตเตอรี่ที่ให้พลังงาน สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในท้องตลาด

3. อุปกรณ์ประกอบ

  3.1 มีกระเป๋าบรรจุเครื่อง       1 ใบ

  3.2 มีสายคล้องมือ              1 เส้น

  3.3 สาย USB                    1 เส้น

  3.4 แบตเตอรี่                     1 ก้อน

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

SW-1200A

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)

ยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW-1200A

1. กล้องเล็ง

   1.1 ภาพที่มองเห็นต้องเป็นภาพหัวตั้งตรง

   1.2 กล้องส่องมีกำลังขยาย 8 เท่า

   1.3 ลักษณะคล้ายกล้องส่องทางไกลโดยทั่วไป

2. ระบบวัดระยะทาง

   2.1 ความถูกต้องในการวัดระยะทาง ±1.0 เมตร

   2.2 เลือกแสดงค่าระยะทางเป็น หน่วยเมตร

   2.3 วัดระยะทางโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึมได้ไกลประมาณ 5-1,200 เมตร

   2.4 แสดงผลการวัดระยะเป็นตัวเลข ภายในกล้องส่อง

   2.5 แบตเตอรี่ที่ให้พลังงาน สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในท้องตลาด

3. อุปกรณ์ประกอบ

  3.1 มีกระเป๋าบรรจุเครื่อง       1 ใบ

  3.2 มีสายคล้องมือ              1 เส้น

  3.3 สาย USB                    1 เส้น

  3.4 แบตเตอรี่                     1 ก้อน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.