CST

Sand Absorption Cone

Sand Absorption Cone
No items found.
Buy now

ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด

(Sand Absorption Cone)

ยี่ห้อ CST
ตามมาตรฐาน : BS 812 EN 1097-6

รายละเอียด

1. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านกว้างของกรวยไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร

 2. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านแคบของกรวยไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

 3. ความสูงของกรวยไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร

 4. เหล็กกระทุ้งน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กรัม

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Sand Absorption Cone

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด

(Sand Absorption Cone)

ยี่ห้อ CST
ตามมาตรฐาน : BS 812 EN 1097-6

รายละเอียด

1. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านกว้างของกรวยไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร

 2. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านแคบของกรวยไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

 3. ความสูงของกรวยไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร

 4. เหล็กกระทุ้งน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กรัม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.