NIKON

Forestry Pro II

Forestry Pro II
No items found.
Buy now

กล้องวัดระยะทางเลเซอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทางเทคนิค
1. กล้องเล็ง

   1.1 ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้งตรง

   1.2 กล้องส่องมีกำลังขยาย 6 เท่า

   1.3 ลักษณะคล้ายกล้องส่องทางไกลโดยทั่วไป

2. ระบบวัดระยะทาง

   2.1 ระยะทางลาด

         - แสดงผลการวัดระยะละเอียดถึง 0.1 เมตร

   2.2 ระยะราบและความสูง

         - แสดงผลการวัดระยะละเอียดถึง 0.1 เมตร

   2.3 การวัดมุมดิ่ง

         - อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 0.1˚

         - อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 01˚

   2.4 เลือกแสดงค่าระยะทางเป็น หน่วยเมตร ฟุต หรือ หลาได้

   2.5 ช่วงการวัดมุมก้ม-เงย ± 89˚

   2.6 แสดงผลการวัดระยะเป็นตัวเลข บนจอ LCD ทั้งภายในและภายนอกกล้องส่อง

   2.7 กันน้ำได้ (ลึกถึง 1 เมตร นาน 10 นาที)

   2.8 แบตเตอรี่ที่ให้พลังงาน สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในท้องตลาด

3. อุปกรณ์ประกอบ

   3.1 มีซองบรรจุเครื่อง 1 ใบ

   3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน

● Catalog
Download
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Forestry Pro II

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

กล้องวัดระยะทางเลเซอร์

ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทางเทคนิค
1. กล้องเล็ง

   1.1 ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้งตรง

   1.2 กล้องส่องมีกำลังขยาย 6 เท่า

   1.3 ลักษณะคล้ายกล้องส่องทางไกลโดยทั่วไป

2. ระบบวัดระยะทาง

   2.1 ระยะทางลาด

         - แสดงผลการวัดระยะละเอียดถึง 0.1 เมตร

   2.2 ระยะราบและความสูง

         - แสดงผลการวัดระยะละเอียดถึง 0.1 เมตร

   2.3 การวัดมุมดิ่ง

         - อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 0.1˚

         - อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 01˚

   2.4 เลือกแสดงค่าระยะทางเป็น หน่วยเมตร ฟุต หรือ หลาได้

   2.5 ช่วงการวัดมุมก้ม-เงย ± 89˚

   2.6 แสดงผลการวัดระยะเป็นตัวเลข บนจอ LCD ทั้งภายในและภายนอกกล้องส่อง

   2.7 กันน้ำได้ (ลึกถึง 1 เมตร นาน 10 นาที)

   2.8 แบตเตอรี่ที่ให้พลังงาน สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปในท้องตลาด

3. อุปกรณ์ประกอบ

   3.1 มีซองบรรจุเครื่อง 1 ใบ

   3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.