CST

Marsh Funnel

Marsh Funnel
No items found.
Buy now

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความหนืดของของเหลวในการเจาะ (Marsh Funnel)

ยี่ห้อ CST

ลักษณะทั่วไป

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความหนืดของของเหลวในการเจาะทุกวัน การนำมาตรฐาน API มาใช้กำหนดความหนืดของของเหลวในการเจาะโดยใช้เวลาที่ต้อง ใช้ในปริมาณของเหลวที่เจาะออกจากกรวย โครงสร้างของอุปกรณ์นั้นเรียบง่าย สะดวกในการใช้งานและประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางในแผนกที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจปิโตรเลียมและธรณีวิทยา

รายละเอียด

1. Marsh Funnel Viseter 1 ชิ้น
2. ถ้วยพลาสติกเหลว 2000 มล.
3. ถ้วยตวงพลาสติก 946 มล.

● Catalog
● Spec

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Marsh Funnel

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความหนืดของของเหลวในการเจาะ (Marsh Funnel)

ยี่ห้อ CST

ลักษณะทั่วไป

อุปกรณ์ที่ใช้วัดความหนืดของของเหลวในการเจาะทุกวัน การนำมาตรฐาน API มาใช้กำหนดความหนืดของของเหลวในการเจาะโดยใช้เวลาที่ต้อง ใช้ในปริมาณของเหลวที่เจาะออกจากกรวย โครงสร้างของอุปกรณ์นั้นเรียบง่าย สะดวกในการใช้งานและประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางในแผนกที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจปิโตรเลียมและธรณีวิทยา

รายละเอียด

1. Marsh Funnel Viseter 1 ชิ้น
2. ถ้วยพลาสติกเหลว 2000 มล.
3. ถ้วยตวงพลาสติก 946 มล.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.