CST

Plastic Limit Set

Plastic Limit Set
No items found.
Buy now

PLASTIC LIMIT SET

ตามมาตรฐาน : ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit , Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils  

รายละเอียดทางเทคนิค

การหา Plastic Limit (P.L.) ทำโดยนำดินชื้นมาคลึงด้วยฝ่ามือบนแผ่นกระจก จนเป็นเส้นด้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มม.(1/8 นิ้ว) แล้วเริ่มเกิดรอยร้าว ปริมาณความชื้นที่จุดนั้น คือ Plastic Limit ของดินเป็นชุดทดสอบค่าคุณสมบัติพิกัดความข้นเหลวของดิน เพื่่อหาค่ายุบตัวของดิน  การหดตัวและขยายตัวฯ

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Plastic Limit Set

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

PLASTIC LIMIT SET

ตามมาตรฐาน : ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit , Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils  

รายละเอียดทางเทคนิค

การหา Plastic Limit (P.L.) ทำโดยนำดินชื้นมาคลึงด้วยฝ่ามือบนแผ่นกระจก จนเป็นเส้นด้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มม.(1/8 นิ้ว) แล้วเริ่มเกิดรอยร้าว ปริมาณความชื้นที่จุดนั้น คือ Plastic Limit ของดินเป็นชุดทดสอบค่าคุณสมบัติพิกัดความข้นเหลวของดิน เพื่่อหาค่ายุบตัวของดิน  การหดตัวและขยายตัวฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.