CST

Flow Table

Flow Table
No items found.
Buy now

เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบมือหมุน

(Flow Table Manual)

ยี่ห้อ CST

มาตรฐาน : ASTM C230

รายละเอียดทางเทคนิค

1.การกระแทก 10mm±0.2

2.เส้นผ่าศูนย์กลางของแป้นวาง 254 มม.±1 มม.

3.โมลด์ทดสอบการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. และ 100 มม. X ลึก 60 มม.

4.เหล็กกระทุ้งชิ้นงาน

เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบไฟฟ้า

(Flow Table Electric)

ยี่ห้อ CST รุ่น NLD-3

มาตรฐาน : ASTM C230

รายละเอียดสินค้า

- ใช้เพื่อกำหนดค่าการไหลของปูนมอร์ต้า

- ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถกำหนดรอบจำนวนครั้งและแสดงจำนวนรอบการกระแทก

- จะหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบ มาพร้อมกับโมลด์และเหล็กกระทุ้ง

- การกระแทก 10mm±0.2m

- เส้นผ่าศูนย์กลางของแป้นวาง 254 มม.±1 มม.

- โมลด์ทดสอบการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. และ 100 มม. X ลึก 60 มม.

- เหล็กกระทุ้งชิ้นงาน

- การทำงานต่อรอบ 25 วินาที

- กำลังไฟขนาด 220 V 50Hz

● Catalog
Download
● Spec
แบบมือหมุนแบบไฟฟ้า

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Flow Table

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบมือหมุน

(Flow Table Manual)

ยี่ห้อ CST

มาตรฐาน : ASTM C230

รายละเอียดทางเทคนิค

1.การกระแทก 10mm±0.2

2.เส้นผ่าศูนย์กลางของแป้นวาง 254 มม.±1 มม.

3.โมลด์ทดสอบการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. และ 100 มม. X ลึก 60 มม.

4.เหล็กกระทุ้งชิ้นงาน

เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบไฟฟ้า

(Flow Table Electric)

ยี่ห้อ CST รุ่น NLD-3

มาตรฐาน : ASTM C230

รายละเอียดสินค้า

- ใช้เพื่อกำหนดค่าการไหลของปูนมอร์ต้า

- ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถกำหนดรอบจำนวนครั้งและแสดงจำนวนรอบการกระแทก

- จะหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบ มาพร้อมกับโมลด์และเหล็กกระทุ้ง

- การกระแทก 10mm±0.2m

- เส้นผ่าศูนย์กลางของแป้นวาง 254 มม.±1 มม.

- โมลด์ทดสอบการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. และ 100 มม. X ลึก 60 มม.

- เหล็กกระทุ้งชิ้นงาน

- การทำงานต่อรอบ 25 วินาที

- กำลังไฟขนาด 220 V 50Hz

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.