CST

Elongation Gauge

Elongation Gauge
No items found.
Buy now

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว

เป็นวิธีการหาค่าดรรชนีความยาวของมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)

โดยเครื่องมือหาความยาวนี้จะมีหมุดปักแบ่งเป็นช่องขนาดต่างๆ จำนวน 6 ช่อง มีตัวเลขกำกับอยู่ 2 ตัวในแต่ละช่อง

ตัวเลขมากหมายถึงส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นผ่าน ตัวเลขน้อยเป็นส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นๆ

● Catalog
● Spec
Download

: Review

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Elongation Gauge

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว

เป็นวิธีการหาค่าดรรชนีความยาวของมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)

โดยเครื่องมือหาความยาวนี้จะมีหมุดปักแบ่งเป็นช่องขนาดต่างๆ จำนวน 6 ช่อง มีตัวเลขกำกับอยู่ 2 ตัวในแต่ละช่อง

ตัวเลขมากหมายถึงส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นผ่าน ตัวเลขน้อยเป็นส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.