CST

Elongation Gauge

Elongation Gauge
No items found.
Buy now

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว

เป็นวิธีการหาค่าดรรชนีความยาวของมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)

โดยเครื่องมือหาความยาวนี้จะมีหมุดปักแบ่งเป็นช่องขนาดต่างๆ จำนวน 6 ช่อง มีตัวเลขกำกับอยู่ 2 ตัวในแต่ละช่อง

ตัวเลขมากหมายถึงส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นผ่าน ตัวเลขน้อยเป็นส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นๆ

● Catalog
● Spec
Download

: Review

: Customer Review

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.
Series

Elongation Gauge

เลื่อนเพื่อดู
No items found.

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว

เป็นวิธีการหาค่าดรรชนีความยาวของมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)

โดยเครื่องมือหาความยาวนี้จะมีหมุดปักแบ่งเป็นช่องขนาดต่างๆ จำนวน 6 ช่อง มีตัวเลขกำกับอยู่ 2 ตัวในแต่ละช่อง

ตัวเลขมากหมายถึงส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นผ่าน ตัวเลขน้อยเป็นส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

No items found.